MUDR. HELENA MÁSLOVÁ

MUDR. HELENA MÁSLOVÁ

* ŽENY A ŽIVOT ANEB ROZMNOŽOVACÍ ŽENSKÉ STRATEGIE

Cena:
100 Kč do 17. 11.
150 Kč od 18. 11. a na místě

24. 11. 2019
10:45–11:45 hod / Komorní sál

MuDr. Helena Máslová
Vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala na gynekologicko-porodnickém oddělení, na lůžkovém interním oddělení i v léčebně dlouhodobě nemocných. Zkušenosti ze všech těchto pracovišť ji přivedly k psychosomatické a primární medicíně a posléze k založení Centra psychosomatické péče.
Nyní se věnuje zejména psychogynekologii, ženskému zdraví a reprodukci z pohledu psychosomatických souvislostí. Matka tří dětí. Mluví anglicky a francouzsky. Členka České lékařské komory.

  • ŽENY A ŽIVOT ANEB ŽENSKÉ ROZMNOŽOVACÍ STRATEGIE
    Mám se vdát? S kým mám založit rodinu? Vezme si mě? Chci mít vůbec dítě? Kolik mám mít dětí? Jak je mám přivést na svět? Kolik mě to bude stát? Jak se budeme o ně starat? Budu mít kde bydlet? Uživím se? Zvládnu to? Současná společnost vystavuje ženy mnohým dilematům a staví je před obtížná rozhodnutí. Ženy to dnes nemají vůbec snadné. V České republice se v současnosti žení a vdává historicky nejméně lidí. Dokonce se každý rok více lidí rozvede, než se ožení a vdá. Porodnost je už dvacet let tak nízká, že dochází k přirozené demografické likvidaci. Tento trend byl zaset už v předešlé generaci, kdy v roce 1974 Miroslav Plzák, odborník na rozvody, napsal: „Ženy se derou do manželství, ač v něm mají více práce, více ponížení a větší nebezpečí existenčního zničení.“
    Dnešní ženy jsou dcerami matek, které na vlastní kůži pocítily rizika tradičních ženských strategií. V naší historii nebyly nikdy reprodukční strategie vystaveny tolika otazníkům, pochybnostem a zmatkům. I přesto, že realizace mateřství byla vždy spojena s jistým rizikem, mnohdy existenciálním, byl zde poměrně jednotný pohled na vhodné, méně vhodné a zcela nevhodné strategie. Současnost vystavuje ženy rozporuplným nárokům jak na roli mateřství, tak na finanční samostatnost a profesní identitu. Staletí pěstovaná ochota k sebeobětování byla zpochybněna a zároveň nedošlo k větší toleranci k jiným strategiím. Předkládané vzory „superžen“ s kariérou, manželem, domem a houfem dětí, jsou spíše mediálními konstrukty. Uspět na všech frontách je takřka nemožné, což dává prostor pro nespravedlivé pocity selhání a narušení sebeúcty. S tím souvisí i ztráta kompetence přivést normálním způsobem na svět dítě. Pojďme společně pochopit, proč klesla ochota k reprodukci a proč je dnes tak obtížné realizovat to, co pro naše babičky bylo samozřejmostí.